کارتن زونکنی K

کارتن زونکنی K طول 67  عرض  54   ارتفاع 37 کارتن زونکنی K با اندازه و مقاومت بالا بهترین نوع کارتن برای ادارجات میباشد. نمونه از عکس های کارتن ز

L24nb0rt