کارتن اداری 52 طول 38 عرض 29 ارتفاع این سایز برای بسته بندی موارد اداری مورد استفاده قرار میگیرد

> View article