هزینه بار هوایی چگونه محاسبه میشود و چه عواملی تاثیر دارد؟

هزینه بار هوایی چگونه محاسبه میشود و چه عواملی تاثیر دارد؟ هزینه بار هوایی شامل تمام هزینه هایی میشود که برای حمل یک بار از مبدا تا مقصد هزینه می شود. مثلا برای بارهای مسافران معمولی و غیر تجاری هزینه بار هوایی شمال هزینه هایی می شود که از ابتدا مسافران در خانه برای بسته […]