فریت

فریت کردن اجناس فریت برای ارسال بار به خارج کشور مسافران بیشتر نگران این هستند که در طی مسیر ارسال بار به مقصد به آن ها آسیب وارد شود .   ارا

L24nb0rt