نایلون حبابدار برای استفاده در اسباب کشی 1.دور پایه های مبل 2.دور چینی الات 3.وسایل برقی بدون جعبه 4.یخچال و… مورد استفاده قرار مگیرد

> View article