کارتن بسته بندی طول 60- عرض 50 – ارتفاع 50

کارتن بسته بندی طول 60- عرض 50 – ارتفاع 50 که در منزل و اداره کاربرد دارد

در منزل برای اساب بازی و لباس به خاطر حجم مناسب و بزرگ

اداره بیشتر برای کیس و مانیتور و زونکن در هم مورد استفاده میشود

Table of Contents