کارتن بسته بندی طول 60- عرض 40 – ارتفاع 40

کارتن بسته بندی طول 60- عرض 40 – ارتفاع 40 مناسب اداره و منزل میباشد

در اداره ها نیز برای زونکن و لوازم اداری مورد استفاده قرار میگیرد

Table of Contents