کارتن بسته بندی طول 50- عرض 30 – ارتفاع 30 مناسب بسته بندی خورده ریز سنگین مثل چینی و شکستنی و کتاب میباشد

و کاربرد بسته بندی اداره جات نیز دارد