برای بسته بندی کارتن باید از چسب پهن 48 میکرون استفادکنیم

 

برای بسته بندی اول باید کارتن هارو از پایین بسته و با چسب پهن محکم بسته بندی کنیم و بعد از تکمیل اجناس داخل کارتن کارتن بسته بندی کرده و چسب میزنیم