کارتن زونکن Q

کارتن زونکن Q این سایز بزرگتر از نوع دیگر pبوده و زونکن بیشتری در داخلش جای میگیرد کیفیت بسیار بالا برای نگهداری طولانی مدت زونکن میباشد ط

L24nb0rt