کارتن حمل بار بزرگ

برای حمل بار فرودگاهی کارتن های بزرگی موجود میباشد که در عمل کار جعبه های ارسال بار بزرگ را انجام میدهند

کارتن حمل بار بزرگ در سایز های استاندارد دارای درب میباشند.