0124360413-02155593469

کارتن حمل بار بزرگ

کارتن حمل بار بزرگ

برای حمل بار فرودگاهی کارتن های بزرگی موجود میباشد که در عمل کار جعبه های ارسال بار بزرگ را انجام میدهند

کارتن حمل بار بزرگ در سایز های استاندارد دارای درب میباشند.